İletişim Hattı +90(438) 211 27 26
Anonim Şirket
ANONİM ŞİRKET KURULUŞ TESCİLİ

(Evrakların eksiksiz olması halinde, tescil işlemi 30 dakika içinde tamamlanır)
1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2- Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet suret olmak üzere 3 adet ana sözleşme

3- Şirket unvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı asıl -2 adet)
 
4- Ticaret Sicili Tüzüğünün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname

5- Şirket Kuruluş Bildirim Formu 5 adet asıl(Yabancı Sermayeli ise 7 adet, )

6- Sermayenin %004 Halk Bankası'na yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi

7- Kurucu ortaklara ait nüfus cüzdan örneği ikametgah belgesi (Nüfustan onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl – 3’ er adet)
8- İş Yeri Bildirgesi
 
9- Oda Kayıt Beyannamesi,

Eğer,
10- Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış noter onaylı sicil belgesi tercümesi
 
11- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 
12- Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi
 
13- Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair ana sözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği
 
14- Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,

ŞUBE AÇILIŞI

1 - Dilekçe
2 - Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan alınmış sicil dosyasının tasdikli sureti
3 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (aslı)
4 - Şube açılışına dair Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı - 2 adet )

Kararda;
• Şubenin unvanı
• Şubenin açık adresi
• Şubeye tahsis olunan sermaye (sermaye tahsis edilmiyorsa, merkezden karşılanacağının kararda belirtilmesi)

5 - Şubenin müdürü açıkça belirtilecek
6 - Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname-Şube Bilgileri
7 - Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfustan veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan örneği ve ikametgah belgesi (2’ şer adet)
8 - Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı 2 asıl)
9 - Oda Kaydı için Tüzel Kişi Beyannamesi
Tüzel

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi